Gå til indhold

Hoved menu:

Vedtægter / Regler

Om Senior Strike

                      Vedtægter for Senior Strike

§1

Bowlingklubben Senior Strike
er hjemmehørende i bowlinghallen Lanes & Lounges, Englandsvej 337, 2770 Kastrup.
Klubbens adresse er den til enhver tids siddende formands adresse.
Klubben er stiftet 29.04.2002

§2
Klubbens formål:
Hygge om os selv og spille bowling.

§3
Optagelse af medlemmer:
Medlemmer skal være fyldt 60 år. - Der kan dog dispenseres for yngre ægtefæller.
Der kan optages passive medlemmer. Note 1:  Der kan højst være 2 passive medlemmer i
bestyrelsen ad gangen.
Nye Medlemmer skal godkendes af bestyrrelsen.

§4
Generalforsamling:
Klubbens højeste myndighed er generalforsamlingen.
Generalforsamlingen afholdes hvert år inden udgangen af april måned, og indkaldes
Skriftlig, enten pr. brev, E-mail eller SMS, med mindst 3 ugers varsel.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes skriftlig til formanden
Og være denne i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Klubben tegnes af formanden og næstformanden i forening.
Klubbens kasserer kan alene disponere over kassebeholdning og bankkonto.

§4a
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 7 (syv) dages varsel, hvis enten bestyrrelsen eller 2/3-del af klubbens medlemmer ønsker/kræver det.


§5
Kontingentet fastsættes på den årligee generalforsamling.


§5a
Alle medlemmer betaler klubkontingent – dette gælder også passive medlemmer og medlemmer på venteliste.

§5b
Alle medlemmer på hovedlisten (faste spiller) betaler aktivitetskontingent.
Medlemmer på venteliste betaler aktivitetskontingent, når de spiller.


§5c
Ved længerevarende sygdom er man fritaget for aktivitetskontingent i hele fraværsmåneder.
Det betyder, at der betales fuldt kontingent i den måned, man bliver syg, hvis man spiller bare en enkelt gang og ligeledes i den måned man begynder at spille igen, uanset dato.

Inden sæsonstart skal det aftales om den syge kan/vil starte, skal/vil på venteliste som nr.1.
Eller vil vedkommende udmeldes af klubben.


§6
Regnskab:
Regnskabsåret følger kalenderåret.

§7
Bestyrelsen:
Bestyrelsen består af: Formand, næstformand, sekretær, kasserer, 1 bestyrelsesmedlem
og 1-2 suppleant(er)
Herudover er der 2 revisorer (2 bilagskontrollanter), som ikke er medlem af bestyrelsen.

§7a
Valg til bestyrelsen:
I lige år: Formand sekretær og et bestyrelsesmedlem
I ulige år: Næstformand, kasserer og evt. et bestyrelsesmedlem.
Alle for en toårig periode.
Hvert år vælges suppleanter og revisorer for en etårig periode.

§8
Klubbens opløsning:
Klubben kan kun opløses, hvis 2/3 af medlemmerne stemmer for en opløsning på den ordinære generalforsamling.
Eller, hvis 2/3-del af de fremmødte på efterfølgende ekstraordinær generalforsamling stemmer for en opløsning.

§8a
I tilfælde af opløsning af klubben skal klubbens evt. midler anvendes til en afskedsfest for klubbens medlemmer og evt, deres ægtefæller/partnere.Diverse regler i bowlingklubben Senior Strike


Vi spiller hver mandag kl. 10.00 fra 1. mandag i september til 2. mandag i december
og fra 1. mandag i januar og 2 mandage i maj (undtaget helligdage)

Ved eventuelt overskud, kan bestyrelsen bevilge tilskud til juleafslutning,
sæsonafslutning, grøn keglespil, tilskud til bus m.m.

Vi spiller bowling efter de almindelige gældende regler:
Man holder igen for spilleren til højre.
Man går ikke frem i tilløbsfeltet, før ens bom er gået op.
Er spilleren til venstre klar, venter man.

Vi har 3 venskabsklubber: PEB, Odense, Centrum Bowling og Pilehaven

Vi spiller klubmesterskab den første mandag i månederne
oktober, november, januar, februar, marts og april.
Dog spilles der i september den anden mandag.

Ved sygdom, banenedbrydning, rettidig afbud kan der spilles den 2. mandag
i måneden. Er man begyndt at spille, og ingen af ovenstående undtagelser
er opfyldt, gælder resultatet i sidste rude i 3. serie på udskriften.

De 6 bedste resultater benyttes til mesterskabet.
Der spilles i A-række og B-række, både herrer og damer.
Herrer A-række fra 145 og opefter, herrer b-række 144,9 og nedefter
Damer A-række fra 125 og opefter, damer B-række 124,9 og nedefter

Der skal sendes afbud til bowling så tidlig som muligt,
helst inden fredag aften, hvis det kan lade sig gøre
.
Afbud sendes til næstformanden Arne Skøde tlf. 29846041.
Er Arne forhindret, kan der ringes til
Formanden Grethe Hedegaard tlf. 23704765
Den øvrige bestyrelses telefonnumre:
Kasserer Jørgen Peter Nielsen tlf.28295688
Sekretær og medl af festudvalget Flemming Fridthjof   30346973
Bestyrelsesmedlem Jan Hansen 60684489
Suppleant og festudvalgsformand Ketty Christensen 41431941.
Suppleant Kurt Elmegaard 32508543

Hjemmesiden:  www.seniorstrike.dk
Revideret 31. januar 2019     

  
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu